• Home
  • خدمات پس از ورود

خدمات پس از ورود

همراز در راستای شعار محوری خود در جهت کمک به یک ورود موفقیت آمیز و کم دردسر، مجموعه خدمات گسترده‌ای را تدارک دیده است که در بسته‌های مختلفی عرضه می‌شوند. این بسته‌ها متناسب با نیاز شما و هزینه‌ای که برای این بخش از مهاجرت خود برنامه‌ریزی کرده‌اید از مقدماتی‌ترین و ضروری‌ترین خدمات تا طیف گسترده‌ای از خدماتی که در سه ماه ابتدای ورود به آنها نیازمند هستید را در بر می‌گیرد

بسته های خدمات پس از ورود همراز در نیمه سال ۲۰۱۷ پس از بازبینی مجدد و اعمال تغییرات در راستای رفاه بیشتر مشتریان و عرضه خدمات مناسب تر، اکنون بهتر از گذشته در دسترس شما هستند

بسته های خدمات پس از ورود همراز در نیمه سال ۲۰۱۷ پس از بازبینی مجدد و اعمال تغییرات در راستای رفاه بیشتر مشتریان و عرضه خدمات مناسب تر، اکنون بهتر از گذشته در دسترس شما هستند